Card image cap

เหรียญทองแดง

กล่องเก็บอุณหภูมิจากโฟมเปลือกส้มโอ

Insulated food container from pomelo peel foam
สมาชิกกลุ่ม

นางสาวรุจีรา แก้วบุญเรือง
นางสาวชลันภรณ์ ถากว้าง
นางสาวโรจนรัตน์ วงศ์กระจ่าง

ครูที่ปรึกษา

นางสาวสุทธีวรรณ เมืองนสุวรรณ

ดาวน์โหลดโปสเตอร์