#โครงงานสะเต็มศึกษา ยุพราชวิทยาลัย

สาขา คณิตศาสตร์

Card image cap
การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการสร้างภาพ Depth  ด้วยกระบวนการทำงานของโครงข่ายประสาทเทียม 
The study of training a neural network for depth estimation by comparing the similarity between input and output

เหรียญทอง

เข้าชม
Card image cap
การศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และเกมกลยุทธ์ของมาตรการที่รัฐบาลใช้ในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย
The Study of Mathematical Model and Game Theory on Thai Government's COVID-19 Disease Control Measures in Thailand

เหรียญทอง

เข้าชม
Card image cap
การศึกษาการหาตำแหน่งติดตั้งพัดลมติดเพดานแบบโคจรในห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
Study of orbital fans for best efficiency in classroom

เหรียญทอง

เข้าชม