#กิจกรรมการแข่งขัน(นักเรียน)

การออกแบบและสร้างแบบจำลองสามมิติตามกระบวนการทางวิศวกรรม

เกณฑ์การแข่งขัน

ตรวจสอบรายชื่อ