#กิจกรรมการแข่งขัน(นักเรียน)

การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น