#กิจกรรมการแข่งขัน(นักเรียน)

การประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา
(STEM Showcase)